A、封建经济:1840年鸦片战争以后继续衰退并被卷入资本主义世界市场;一战期间主要帝国主义国家(除美日)忙于欧洲战事,暂时放松对华经济侵略,封建经济略有回升;新